Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

.

Ο ιστότοπος http://shop.mpakalikatesen.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η Μαριάνα Βλασταρά, ιδιοκτήτρια της Ατομικής Επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο «Μπακαλικατέσεν», που εδρεύει στην Άρτα επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη 10 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.  105398048 και Δ.Ο.Υ. Άρτας, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας mpakalikatesen@gmail.com , και  τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: +30 26810 24511 , (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ).

.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://shop.mpakalikatesen.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης" αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του.

.

Γενικοί όροι

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

.

Προϊόντα και πληροφορίες

H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 .

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ιστοσελίδα http://shop.mpakalikatesen.gr/ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό ο κάθε πελάτης, να μας παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας του και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα http://shop.mpakalikatesen.gr τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Το  http://shop.mpakalikatesen.gr εφαρμόζει πλήρως τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27ης Απριλίου για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ).

.

Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το http://shop.mpakalikatesen.gr, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Το http://shop.mpakalikatesen.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το http://shop.mpakalikatesen.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

.

Πληροφορίες και πρόσβαση σε αυτές

Η ιστοσελίδα  http://shop.mpakalikatesen.gr είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να μας στείλουν email.

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους στην της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ απαιτεί από τους εργαζόμενούς της και από τους συντηρητές της ιστοσελίδας, να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το http://shop.mpakalikatesen.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.

 .

Cookies

Το http://shop.mpakalikatesen.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το http://shop.mpakalikatesen.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδαςως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του).  

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από την ιστοσελίδα διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα http://shop.mpakalikatesen.gr. 

 .

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Το http://shop.mpakalikatesen.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το http://shop.mpakalikatesen.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το http://shop.mpakalikatesen.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το http://shop.mpakalikatesen.gr μέσω  μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpakalikatesen@gmail.com. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής του http://shop.mpakalikatesen.gr. Παρακαλούμε να επιλέγετε κατά το δυνατόν πολύπλοκους κωδικούς ώστε να διασφαλίζετε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Το http://shop.mpakalikatesen.gr ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες. Ως εκ τούτου είναι δυνατόν να ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Παρακαλείσθε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το http://shop.mpakalikatesen.gr

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

 .

Τιμές

Το http://shop.mpakalikatesen.gr διατηρεί εν γένει το δικαίωμα να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή της πολιτική, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα τιμές, και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών της , οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτησή της στην ιστοσελίδα.

Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στο http://shop.mpakalikatesen.gr είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο σφάλμα από υπαιτιότητά μας στην τιμή οποιουδήποτε από τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία σας με τη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε.

.

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ, και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν τυπογραφικά λάθη ή άλλα λάθη ή ανακρίβειες και ενδέχεται να μην είναι σε ολοκληρωμένη μορφή ή ενημερωμένες μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Επιφυλασσόμαστε λοιπόν του δικαιώματος να διορθώνουμε οποιαδήποτε στιγμή τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή ενημερώνουμε πληροφορίες στην Ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιφυλασσόμαστε επίσης του δικαιώματος να αρνούμαστε την εκτέλεση οποιωνδήποτε παραγγελιών έχετε υποβάλει βάσει πληροφοριών που περιέχονται στις Υπηρεσίες και μπορεί να περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων περιπτώσεων όπως λάθη, ανακρίβειες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, την αποστολή, τους όρους πληρωμής ή τις πολιτικές επιστροφών.

.

Τρόποι Πληρωμής για αποστολές εντός Ελλάδας

Η εξόφληση των παραγγελιών μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 

1. Πληρωμή με αντικαταβολή στον διανομέα κατά την παράδοση του δέματος:

Στην περίπτωση αυτή υπάρχει επιβάρυνση 2,5 € ανεξάρτητα της αξίας της παραγγελίας. Το mpakalikatesen bioshop διατηρεί το δικαίωμα να μην εφαρμόζει τη δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή, αν κρίνει ότι διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα μετά από επαναλαμβανόμενες αρνήσεις παραλαβής ή για ευπαθή προϊόντα και εξαιρετικά δυσπρόσιτους προορισμούς. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

.

2. Πληρωμή με τραπεζική κατάθεση: 

Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει καμία έξτρα χρέωση. Η παραγγελία αποστέλλεται αφού πραγματοποιηθεί η σχετική τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς.

Οι καταθέσεις πρέπει να γίνονται από τις ίδιες τράπεζες προκειμένου να αποφεύγονται οι επιβαρύνσεις που δημιουργούνται από τις προμήθειες που θέτουν οι τράπεζες. Εάν η τραπεζική κατάθεση γίνει διατραπεζικά ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να καταβάλει το ακριβές ποσό της παραγγελίας του καθώς και να χρεωθεί τα έξοδα ΟΛΩΝ των τραπεζών.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί τραπεζική κατάθεση εντός 4 ημερολογιακών ημερών, η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα.

 .

Τράπεζα Πειραιώς

Αρ. λογαριασμού: 6296138242950

IBAN: GR0201712960006296138242950

Δικαιούχος: Βλασταρά Μαριάνα

.

AlphaBank

Αρ. λογαριασμού: 410002310008669

IBAN: GR6001404100410002310008669

Δικαιούχος: Βλασταρά Μαριάνα

 .

Εθνική Τράπεζα

Αρ. λογαριασμού: 79640023267

IBAN: GR0901107960000079640023267

Δικαιούχος: Βλασταρά Μαριάνα

 .

Eurobank

Αρ. λογαριασμού: 00260311140200757600

IBAN: GR8102603110000140200757600 

Δικαιούχος: Βλασταρά Μαριάνα

 .

3. Μέσω της Υπηρεσίας ePOS Paycenter της τράπεζας Πειραιώς.

Με την επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου μεταφέρεστε αυτόματα σε περιβάλλον Ασφαλών Συναλλαγών και μπορείτε:

 

Να πραγματοποιείτε αγορές στο http://shop.mpakalikatesen.gr 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

Να χρησιμοποιείτε χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα Visa, MasterCard και Maestro οποιασδήποτε ελληνικής ή ξένης τράπεζας. 

Να πραγματοποιείτε πληρωμές με άτοκες δόσεις.

 .

Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω της Υπηρεσίας ePOS Paycenter της τράπεζας Πειραιώς, ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί και αποδέχεται να υπάγεται στους όρους και στις προϋποθέσεις λειτουργίας της. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μας ουδόλως ευθύνεται για τις πολιτικές και τη λειτουργία της τράπεζας Πειραιώς. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

.

Τρόπος και Κόστος Αποστολής Εντός Ελλάδας

Χρεώσεις μεταφορικών: 

1. Παραγγελίες 0-49,90€ και μέχρι 4 κιλά βάρος: Έξοδα αποστολής 3.90 €

Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1 € .

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη

2. Παραγγελίες 49,90-100€ και μέχρι 4 κιλά βάρος: ΔΩΡΕΑΝ έξοδα αποστολής

Για κάθε επιπλέον κιλό η χρέωση είναι 1 € .

Η επιπλέον χρέωση επιβαρύνει τον πελάτη

3. Παραγγελίες μεγαλύτερες των 100 €: ΔΩΡΕΑΝ έξοδα αποστολής ανεξάρτητα από το βάρος της παραγγελίας

.

Τα βάρη των προϊόντων έχουν προσδιοριστεί με ζύγιση της τελικής τους συσκευασίας μετά το πακετάρισμά τους.

Ο υπολογισμός των επιπλέον μεταφορικών λόγω βάρους, πραγματοποιείται αυτόματα με ειδική υπολογιστική φόρμουλα

.

Η χρέωση της πληρωμής με αντικαταβολή είναι πάγια 2,5€

Η συσκευασία δώρου έχει πάγια χρέωση 1.5€ για το ένα δώρο.

.

Η αποστολή των προϊόντων πραγματοποιείται είτε με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς ACS ή ΕΛΤΑ courier (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ACS ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ)

Η επιλογή της εταιρείας γίνεται από το mpakalikatesen bioshop, ανάλογα με τον προορισμό και το βάρος του δέματος. 

Απομακρυσμένοι και δυσπρόσιτοι προορισμοί εξυπηρετούνται αποκλειστικά από ΕΛΤΑ κούριερ.

Στην περίπτωση που η παραλαβή της παραγγελίας γίνει από το κατάστημα (click away), δεν υπάρχει χρέωση μεταφορικών ή αντικαταβολής.

Προϊόντα ψυγείου: Αποστέλονται σε ειδική συσκευασία ψυγείου με πάγο. Τους καλοκαιρινούς μήνες δεν αποστέλλονται προϊόντα ψυγείου. Εξαιρούνται από το δικαίωμα πληρωμής με αντικαταβολή. Εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής.

 .

Επαρχία-Απομακρυσμένοι προορισμοί

Σε περίπτωση που ο προορισμός του δέματος είναι απομακρυσμένος ή δυσπρόσιτος το δέμα αποστέλλεται με αποκλειστικά με ΕΛΤΑ courier . Μόνο εφόσον προηγηθεί συνεννόηση το δέμα αποστέλλεται με άλλη εταιρεία ταχυμεταφοράς στο πλησιέστερο πρακτορείο και η παραλαβή του γίνεται από αυτό. Οι πιθανές επιπλέον χρεώσεις συμφωνούνται πριν γίνει η αποστολή της παραγγελίας. 

..

Ως ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ για την αποστολή των προϊόντων ΓΕΝΙΚΑ, ορίζεται το ποσό των 25€ (20,16 € πλέον ΦΠΑ 24%).

.

Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει δηλώσει ότι πρόκειται να πληρώσει με αντικαταβολή, προηγείται τηλεφώνημα για να επιβεβαιωθεί ότι είναι σύμφωνος για την αποστολή. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης του δέματος δεν απαντήσει μετά από μερικές τηλεφωνικές οχλήσεις, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να μην αποστείλει το δέμα.

.

Παρακαλούμε να μην καταχωρούνται παραγγελίες στο site αν κι εφόσον κάποιος δεν είναι ΑΠΟΛΥΤΑ βέβαιος ότι θα παραλάβει το δέμα του. 

 .

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και οι συνεργάτες της (ACS ή ΕΛΤΑ courier ή Art Courier) λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον αγοραστή στο πλαίσιο του βασικού χρονοδιαγράμματος παραδόσεων. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε το χρόνο άφιξης ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας, καθώς αυτά εξαρτώνται από τις μεταφορικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχαία γεγονότα ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό της. Σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μας ευθύνεται για την προσήκουσα παράδοση της παραγγελίας σας στον μεταφορέα, από τη δε παράδοση ο κίνδυνος μετατίθεται στον αγοραστή κατ’ άρθρο 524 ΑΚ.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν τέτοια μεταβολή των τιμών, και οι παραπάνω τιμές αποτελούν τις σημερινές ισχύουσες τιμές, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του συνεργάτη μας.

.

Τρόποι Πληρωμής για αποστολές στην Κύπρο ( Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ )

Η εξόφληση των παραγγελιών μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Πληρωμή με τραπεζική κατάθεση: 

Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει καμία έξτρα χρέωση. Η παραγγελία αποστέλλεται αφού πραγματοποιηθεί η σχετική τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς:

Οι καταθέσεις πρέπει να γίνονται από τις ίδιες τράπεζες προκειμένου να αποφεύγονται οι επιβαρύνσεις που δημιουργούνται από τις προμήθειες που θέτουν οι τράπεζες. Εάν η τραπεζική κατάθεση γίνει διατραπεζικά ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να καταβάλει το ακριβές ποσό της παραγγελίας του καθώς και να χρεωθεί τα έξοδα ΟΛΩΝ των τραπεζών.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί τραπεζική κατάθεση εντός τεσσάρων ημερολογιακών ημερών, η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα.

 .

Τράπεζα Πειραιώς

Αρ. λογαριασμού: 6296138242950

IBAN: GR0201712960006296138242950

Δικαιούχος: Βλασταρά Μαριάνα

.

AlphaBank

Αρ. λογαριασμού: 410002310008669

IBAN: GR6001404100410002310008669

Δικαιούχος: Βλασταρά Μαριάνα

 .

Εθνική Τράπεζα

Αρ. λογαριασμού: 79640023267

IBAN: GR0901107960000079640023267

Δικαιούχος: Βλασταρά Μαριάνα

 .

Eurobank

Αρ. λογαριασμού: 00260311140200757600

IBAN: GR8102603110000140200757600 

Δικαιούχος: Βλασταρά Μαριάνα

2. Μέσω της Υπηρεσίας ePOS Paycenter της τράπεζας Πειραιώς.

.

Με την επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου μεταφέρεστε αυτόματα σε περιβάλλον Ασφαλών Συναλλαγών και μπορείτε:

.

• Να πραγματοποιείτε αγορές στο http://shop.mpakalikatesen.gr 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

• Να χρησιμοποιείτε χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα Visa, MasterCard και Maestro οποιασδήποτε ελληνικής ή ξένης τράπεζας. 

• Να πραγματοποιείτε πληρωμές με άτοκες δόσεις.

.

Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μέσω της Υπηρεσίας ePOS Paycenter της τράπεζας Πειραιώς, ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί και αποδέχεται να υπάγεται στους όρους και στις προϋποθέσεις λειτουργίας της. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μας ουδόλως ευθύνεται για τις πολιτικές και τη λειτουργία της τράπεζας Πειραιώς. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

.

Τρόπος και Κόστος Αποστολής για παραγγελίες στην Κύπρο (Ακτοπλοϊκή μεταφορά: Παράδοση εντός 7-8 ημερών)

Χρεώσεις μεταφορικών: 

1. Παραγγελίες >20€ και μέχρι 2 κιλά βάρος: Έξοδα αποστολής 12 €

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη

2. Παραγγελίες 2-9 κιλά βάρος: Έξοδα αποστολής 19,50 €

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη

3. Παραγγελίες 9-14 κιλά βάρος: Έξοδα αποστολής 25€

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη

4. Παραγγελίες 14-19 κιλά βάρος: Έξοδα αποστολής 30€

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη

.

Τα βάρη των προϊόντων έχουν προσδιοριστεί με ζύγιση της τελικής τους συσκευασίας μετά το πακετάρισμά τους.

Ο υπολογισμός των επιπλέον μεταφορικών λόγω βάρους, πραγματοποιείται αυτόματα με ειδική υπολογιστική φόρμουλα

.

Η συσκευασία δώρου έχει πάγια χρέωση 1,5€

.

Η αποστολή των προϊόντων πραγματοποιείται είτε με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς ACS ή ΕΛΤΑ courier. ( Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ )

Η επιλογή της εταιρείας γίνεται από το mpakalikatesen bioshop, ανάλογα με τον προορισμό και το βάρος του δέματος. 

Επαρχία-Απομακρυσμένοι προορισμοί ΚΥΠΡΟΣ: 

Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν αποκλειστικά σε αποστολές δεμάτων στις μεγάλες πόλεις της ΚΥΠΡΟΥ. Για αποστολές δεμάτων σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, όπου μπορεί να υφίστανται έξτρα χρεώσεις η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ενημερώνει σχετικά τον ΠΕΛΑΤΗ και τα δύο μέρη αποφασίζουν από κοινού για την εξέλιξη της παραγγελίας.

..

Ως ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ για την αποστολή των προϊόντων ΓΕΝΙΚΑ, ορίζεται το ποσό των 25€ (20,16 € πλέον ΦΠΑ 24%).

.

Παρακαλούμε να μην καταχωρούνται παραγγελίες στο site αν κι εφόσον κάποιος δεν είναι ΑΠΟΛΥΤΑ βέβαιος ότι θα παραλάβει το δέμα του. 

 .

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και οι συνεργάτες της (ACS ή ΕΛΤΑ courier) λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον αγοραστή στο πλαίσιο του βασικού χρονοδιαγράμματος παραδόσεων. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε το χρόνο άφιξης ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας, καθώς αυτά εξαρτώνται από τις μεταφορικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχαία γεγονότα ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό της. Σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μας ευθύνεται για την προσήκουσα παράδοση της παραγγελίας σας στον μεταφορέα, από τη δε παράδοση ο κίνδυνος μετατίθεται στον αγοραστή κατ’ άρθρο 524 ΑΚ.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν τέτοια μεταβολή των τιμών, και οι παραπάνω τιμές αποτελούν τις σημερινές ισχύουσες τιμές, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του συνεργάτη μας.

.

Έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντων

Καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια να κρατάμε τον Ιστότοπο  πάντα ενημερωμένο σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.  Δεδομένου όμως ότι παράλληλα λειτουργεί και το φυσικό κατάστημα, υπάρχει πιθανότητα να παρουσιάζονται ελλείψεις σε μεμονωμένα προϊόντα και σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Στην περίπτωση που υπάρχει έλλειψη διαθεσιμότητας σε κάποιο προϊόν, ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενημερώνεται άμεσα σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας του και είτε μπορεί να περιμένει ελάχιστο χρονικό διάστημα προκειμένου να γίνει η επανατροφοδοσία, είτε αντικαθιστά το προϊόν με κάποιο άλλο διαθέσιμο, είτε ζητάει επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχούν στο εν λόγω προϊόν (εάν έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πληρωμή). Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται είτε σε τραπεζικό λογαριασμό που δηλώνει ο πελάτης, είτε στην κάρτα του εάν έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή με κάρτα.

.

ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Οι πληροφορίες που αναγράφονται στον ιστότοπο σχετικά με τις τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξίες και την πιθανή ύπαρξη αλλεργιογόνων, βασίζονται στις λεπτομερείς πληροφορίες που έχει η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ από τους προμηθευτές της και όχι σε χημικές αναλύσεις που έχει πραγματοποιήσει η ίδια. 

Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει κάποια τροφική αλλεργία είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τα συστατικά των προϊόντων που τον ενδιαφέρουν και να σημειώσει στο ειδικό πεδίο των σημειώσεων τα αλλεργιογόνα από τα οποία απέχει, προκειμένου να γίνει έλεγχος από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Σε περίπτωση που δεν σημειωθούν οι τροφικές αλλεργίες ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ , η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  δεν φέρει καμία ευθύνη για τα προϊόντα που θα αποσταλούν.

.

ΕΥΠΑΘΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα φρέσκα προϊόντα αποστέλλονται σε συσκευασία ψυγείου κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη και μόνο εφόσον οι περιβαλλοντικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Τα ευπαθή προϊόνταταξιδεύουν αποκλειστικά με ευθύνη του πελάτη και δεν αποζημιώνονται σε περίπτωση αλλοίωσης.

Εξαιρείται το κρέας και το κοτόπουλο τα οποία είναι διαθέσιμα μόνο για παραλαβή από το κατάστημα.

Ως ευπαθή προϊόντα ορίζονται και ορισμένα προϊόντα ξηρού φορτίου τα οποία έχουν χάρτινες ή πολύ ευαίσθητες συσκευασίες και παρουσιάζουν πολύ αυξημένο κίνδυνο να ανοίξουν κατά τη μεταφορά τους. Τα προϊόντα αυτά ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ . Η συγκεκριμένη παρατήρηση σημειώνεται εντός της περιγραφής του κάθε προϊόντος.

.

Πολιτική Επιστροφών - Υπαναχώρηση - ΕΛΛΑΔΑ

1. Στην περίπτωση διαπιστωμένου λάθους της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (για παράδειγμα αποστολή λάθους προϊόντος), σας επιστρέφουμε πλήρως τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία της παραγγελίας και στα έξοδα αποστολής. 

2. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει οποιοδήποτε λάθος εκ μέρους της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, επιστρέφεται μόνο το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων. Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος βαρύνουν αποκλειστικά τον ΠΕΛΑΤΗ.

3. Οι επιστροφές γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννοήσεως και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αχρησιμοποίητα και στην αρχική τους κατάσταση. 

4. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης του προϊόντος ή αλλοίωσης της αρχικής του συσκευασίας, δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή.

5. Οι επιστροφές των χρημάτων στον ΠΕΛΑΤΗ γίνονται σε διάστημα εντός 15 ημερών από την επιστροφή και παραλαβή των προϊόντων από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

6. Για την επιστροφή των χρημάτων στον ΠΕΛΑΤΗ , ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να δηλώσει έναν τραπεζικό λογαριασμό για να γίνει η κατάθεση.

7. Σε περίπτωση που η επιστροφή δε γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα (15) δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους ή δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις επιστροφής, το http://shop.mpakalikatesen.gr έχει το δικαίωμα να μη δεχτεί πίσω τα προϊόντα και να μην προχωρήσει σε αντικατάστασή τους.

8. Πριν την επιστροφή του προϊόντος ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά, είτε με e-mail.

9. Προϊόντα τα οποία εμφανίζονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ να είναι "διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας" ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ εκτός κι αν διαπιστωθεί λάθος εκ μέρους της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

10. Σε περίπτωση που δεν γίνει παραλαβή της παραγγελίας από τον πελάτη και η παραγγελία επιστραφεί στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, τα έξοδα αποστολής, αντικαταβολής και επιστροφής βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη.

11. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχτεί επιστροφή προϊόντων εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει χρησιμοποιήσει το δικαίωμα επιστροφής ή υπαναχώρησης περισσότερες από 3 φορές σε διάστημα ενός έτους.

.

Δεδομένου ότι ανάμεσα στα προϊόντα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ συγκαταλέγονται και προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή (τα ίδια ή οι συσκευασίες τους) σας ενημερώνουμε ότι τα προϊόντα αυτά εξαιρούνται ρητώς εκ του νόμου από το δικαίωμα άσκησης επιστροφής ή υπαναχώρησης.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να MHN εκτελεί παραγγελία πελάτη εάν κρίνει ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει δόλο ή προσπαθεί να βλάψει την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Πολιτική Επιστροφών - Υπαναχώρηση - ΚΥΠΡΟΣ

1. Στην περίπτωση διαπιστωμένου λάθους της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (για παράδειγμα αποστολή λάθους προϊόντος), σας επιστρέφουμε πλήρως τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία της παραγγελίας και στα έξοδα αποστολής. 

2. ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Ή ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

3. Για την επιστροφή των χρημάτων στον ΠΕΛΑΤΗ , ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να δηλώσει έναν τραπεζικό λογαριασμό για να γίνει η κατάθεση.

4. Σε περίπτωση που η επιστροφή δε γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα (15) δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους ή δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις επιστροφής, το http://shop.mpakalikatesen.gr έχει το δικαίωμα να μη δεχτεί πίσω τα προϊόντα και να μην προχωρήσει σε αντικατάστασή τους.

5. Πριν την επιστροφή του προϊόντος ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά, είτε με e-mail.

6. Προϊόντα τα οποία εμφανίζονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ να είναι "διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας" ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ εκτός κι αν διαπιστωθεί λάθος εκ μέρους της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

7. Σε περίπτωση που δεν γίνει παραλαβή της παραγγελίας από τον πελάτη και η παραγγελία επιστραφεί στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, τα έξοδα αποστολής,  και επιστροφής βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να MHN εκτελεί παραγγελία πελάτη εάν κρίνει ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει δόλο ή προσπαθεί να βλάψει την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

.

Ακύρωση της παραγγελίας

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει τη δυνατότητα να  ακυρώσει την παραγγελία του τηλεφωνικώς ή μέσω email, εντός 24 ωρών από την ώρα αποστολής της. Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης και ακύρωσης της παραγγελίας έως ότου ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής της. Σε περίπτωση που έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει το προϊόν (βάση της πολιτικής επιστροφής προϊόντων της επιχείρησης βλ. παραπάνω) καταβάλλοντας το μεταφορικό κόστος επιστροφής των προϊόντων, όπως ορίζεται άνωθεν. Για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ από ακύρωση της παραγγελίας υπεύθυνος είναι ο ΠΕΛΑΤΗΣ. Σε κάποιες περιπτώσεις παραγγελιών, ενδέχεται να ζητηθεί  προκαταβολή. ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Ή ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει υποχρέωση να ενημερώσει την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας του.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το καθεστώς πληρωμής και αποστολής μιας παραγγελίας ή να ακυρώσει μια παραγγελία κατά βούληση, εάν κρίνει ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν θα είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του, δηλαδή να εξοφλήσει την παραγγελία του σε εύλογο χρονικό διάστημα ή να παραλάβει την παραγγελία του και να πληρώσει με αντικαταβολή σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Σαν χρονικό διάστημα αναμονής για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του ορίζεται η ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.

Παρακαλούμε να μην καταχωρούνται παραγγελίες στο site αν κι εφόσον κάποιος δεν είναι ΑΠΟΛΥΤΑ βέβαιος ότι θα παραλάβει το δέμα του. 

.

Άρνηση παραλαβής

Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, αδιαφορίας παραλαβής της παραγγελίας ή όμοιας κακόβουλης πράξης από την πλευρά του πελάτη, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει ζημίες που ενδεχομένως να έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα.

Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, αδιαφορίας παραλαβής της παραγγελίας ή όμοιας κακόβουλης πράξης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να καταθέσει στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, τα έξοδα αποστολής, αντικαταβολής και επιστροφής όπως και το αντίστοιχο ΦΠΑ ΕΝΤΟΣ 5 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ.

.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να MHN εκτελεί παραγγελία πελάτη με ιστορικό επαναλαμβανόμενων αρνήσεων παραλαβής, ακυρώσεων, ή/και επιστροφών.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να MHN εκτελεί παραγγελία πελάτη εάν κρίνει ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει δόλο ή προσπαθεί να βλάψει την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

.

Ανωτέρα Βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, lockdown κλπ) δεν είναι δυνατό η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ να σας παραδίδει τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου όπως ορίζεται άνωθεν, θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail είτε τηλεφωνικώς, προκειμένου να μας δηλώσετε εάν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λόγο και αιτία εξ’ αιτίας γεγονότων ανωτέρας βίας.

 .

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η Ιστοσελίδα σας παρέχει την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης.H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μας δεν ελέγχει αυτές τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων και τα προφίλ των ΠΕΛΑΤΩΝ ή ΧΡΗΣΤΩΝ της σε αυτά και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες ή να θέσουμε κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών σε αυτές τις υπηρεσίες. Αυτά τα ζητήματα μπορείτε να τα ελέγξετε μόνο εσείς ως ΧΡΗΣΤΕΣ των Υπηρεσιών μας καθώς  και οι πάροχοι των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τέτοιο χαρακτηριστικό διατίθεται στην Ιστοσελίδα μας, συνιστούμε να διαβάσετε όλες τις πολιτικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους. Δεν ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ή για τη χρήση εκ μέρους σας των χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα τους.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστημα και στην επαγγελματική της σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεδομένου ότι η ενημέρωση του καταστήματος (πληροφορίες προϊόντων και τιμές) πραγματοποιείται αυτόματα μέσω ειδικού λογισμικού, μπορεί να παρατηρηθούν ασυμφωνίες μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματος και του καταστήματος στα social media. Οι ορθές τιμές και πληροφορίες αναγράφονται αποκλειστικά και μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα: https://shop.mpakalikatesen.gr/el/

 .

Στο βαθμό που επιτρέπεται, αποκλείουμε δια της παρούσης την ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, απαιτήσεις ή ζημιές οποιουδήποτε είδους σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων ή επακόλουθων απωλειών ή ζημιών, είτε αυτές προκύπτουν από τα παρακάτω ενδεικτικά ζητήματα, απώλεια κερδών, απώλεια εισοδήματος, απώλεια δεδομένων, απώλεια χρήσης ή άλλο, είτε η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ είχε ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή όχι. Τα ανωτέρω θα ισχύουν είτε αυτές οι απαιτήσεις, απώλειες ή ζημιές προκύψουν εξ αδικοπραξίας, στο πλαίσιο της σύμβασης, εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή άλλως. Παρόλα αυτά, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας. Έχετε πάντα υπόψη σας ότι η ιστοσελίδα μας παρέχεται «ως έχει». Κατά συνέπεια, η πρόσβαση σε αυτή γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

Δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη για ελαττώματα που οφείλονται στους προμηθευτές και αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που βρίσκετε στην ιστοσελίδα μας. Πρωταρχικός μας ρόλος είναι η μεταπώληση και φροντίζουμε με κάθε τρόπο, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους που διέπουν τις ενέργειές μας, να τον τιμούμε. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα πέραν του ελέγχου μας. Εάν παραβιάσετε τους παρόντες όρους και δεν αναλάβουμε περαιτέρω δράση, θα διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα μας σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοια κατάσταση όπως ορίζει ο Νόμος.

 .

Αποποίηση Ευθύνης

Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό, το λογισμικό , τα δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Επίσης δεν ευθυνόμαστε σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχαία γεγονότα.

.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID19

.

1.  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ που παρουσιάζονται στην τροφοδοσία μας ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID19. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνουμε τον πελάτη και ανάλογα επιστρέφουμε χρήματα ή αντικαθιστούμε προϊόντα.

2. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ που μπορεί να συμβούν στη διανομή των αγαθών λόγω του φόρτου εργασίας των συνεργαζόμενων εταιρειών Courier.

3. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΜΑΤΩΝ Ή ΓΙΑ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ.

.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Συμφωνείτε ως ΠΕΛΑΤΕΣ ή ΧΡΗΣΤΕΣ του ιστότοπου, όπως και εμείς, ως ο ιστότοπος και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ότι υπάγεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Άρτας.

check Το Προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.